Όχι. Μπορείς μόνο να το ξαναστείλεις επιμελημένο. Γίνονται δεκτές μόνο μικρές αλλαγές επιμέλειας (τυπογραφικά κλπ.).